Uitfasering van de verbrandingsmotor: jaarlijks 100 tot 110 minder sterfgevallen in Brussel

Uitfasering van de verbrandingsmotor: jaarlijks 100 tot 110 minder sterfgevallen in Brussel

Dat is een van de belangrijkste bevindingen uit de studies die Leefmilieu Brussel heeft uitgevoerd om de impact van de uitfasering van dieselmotoren tegen 2030 en benzinemotoren tegen 2035 in de hoofdstad te onderzoeken

 

PERSBERICHT, 25 juni 2021

Het wegverkeer is een van de belangrijkste oorzaken van luchtverontreiniging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 2019 was dit wegverkeer alleen al verantwoordelijk voor 61% van de NOx-uitstoot (stikstofoxiden) en voor 26% van de uitstoot van PM 2,5 (fijnstof). Het wegverkeer is ook één van de belangrijkste uitstoters van broeikgassen. Leefmilieu Brussel heeft een analyse uitgevoerd naar de verwachte technologische ontwikkelingen en de gevolgen van een uitfasering van de verbrandingsmotor voor de gezondheid, het milieu, de sociaaleconomische situatie, mobiliteit en energie. Vandaag publiceert het de resultaten van deze studies die een stevige wetenschappelijke basis hebben gelegd voor het opstellen van de uitfaseringsplanning voor diesel en benzine en de roadmap waarin de begeleidende maatregelen worden gepreciseerd.

De meest in het oog springende bevinding is dat de overgang naar een koolstofarme mobiliteit en de uitvoering van het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move bijzonder gunstig zullen zijn voor de gezondheid van de burger. De prognoses die de studie "Impact op de gezondheid" naar voren brengt, tonen aan dat het geleidelijke verbod op dieselmotoren en daarna op benzinemotoren, samen met een daling van het autogebruik met 25% tegen 2030 zoals voorzien in het Good Move plan, levens zal redden! Alleen al in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zouden er zo vanaf 2030 jaarlijks 100 tot 110 vroegtijdige sterfgevallen worden vermeden. Deze maatregelen zouden er ook voor zorgen dat er minder ziekten zullen zijn die veroorzaakt worden door vervuiling:

  • een daling met 25% van ziekten veroorzaakt door de blootstelling aan stikstofdioxide (NO2 ) zoals astma, longkanker en andere chronische ademhalingsaandoeningen
  • een daling met 7,5% van problemen die verbonden zijn aan fijnstof (PM2,5 en PM10).
Story image

Bij een ongewijzigde situatie zal in 2030 meer dan een kwart van de Brusselaars nog blootgesteld worden aan hogere NO2-concentraties die hoger liggen dan de aanbevolen waarde van 20 microgram per kubieke meter. De uitfasering van de verbrandingsmotor en de uitvoering van Good Move zullen echter voor verandering zorgen. Geen enkele inwoner zal dan nog worden blootgesteld aan dergelijke gemiddelde concentraties op jaarbasis.Vooral de meest kwetsbaren, die vaker in meer vervuilde zones wonen, zullen hier voordeel uithalen. ​

Story image

 

Karen Van de Vel, onderzoekster bij VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek en auteur van de studie ‘Impact op de gezondheid’: "Naast ademhalingsproblemen die op deze manier vermeden worden, verwachten we ook een daling van het aantal hart- en vaatziekten, die met name de oudere bevolking treffen. We zien ook dat er minder vroeggeboortes zullen plaatsvinden en een daling van het aantal baby’s dat geboren wordt met een laag geboortegewicht. Iedereen zal dus voordeel halen uit deze maatregelen, van de allerkleinsten tot de oudsten en iedereen die zich daartussen bevindt! Om ervoor te zorgen dat deze verbeteringen een echte impact kunnen hebben, is het van essentieel belang dat Brusselaars en pendelaars kiezen voor actieve bewegingsmogelijkheden, wat nog eens extra gezondheidsvoordelen zal opleveren."

 

Deze vermindering van het aantal sterfgevallen en ziekten als gevolg van luchtverontreiniging zou aanzienlijke besparingen opleveren. ​ Enkel in 2030 alleen al zou op die manier 100 tot 350 miljoen euro aan gezondheidskosten vermeden worden. Of het nu gaat om uitgaven in de gezondheidszorg of indirecte kosten zoals de kosten die verbonden zijn aan het absenteïsme op het werk of de economische waarde toegekend aan een daling van de levensverwachting. Burgers, werkgevers en de Staat zouden erbij winnen.

Story image

Door de uitfasering van de verbrandingsmotor en een afname van het verkeer, zoals voorzien in het Good Move plan, wordt niet alleen de gezondheid van de burger beschermd maar wordt ook de opwarming van de aarde tegengegaan. Volgens de studie ‘Impact op de uitstoot van transport’ zou de CO2-uitstoot in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die veroorzaakt wordt door het wegverkeer verminderd worden met 65% tot 75% ten opzichte van een status quo in 2030. Dit zal dus een grote bijdrage leveren aan het bereiken van de doelstelling om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen in de hoofdstad met 40% te verminderen ten opzichte van 2005. Bovendien is het een belangrijke stap in de richting van koolstofneutraliteit tegen 2050.

 

Een transitie naar een koolstofarme mobiliteit voor iedereen

De studie ‘Technologische ontwikkelingen en hun impact op milieu en energie’ spreekt voor zich: om de volledige impact op het milieu van een gemotoriseerd voertuig te verminderen, zijn er twee opties: het aantal gemotoriseerde voertuigen verminderen en overschakelen op elektrische voertuigen. ​

Lieselot VANHAVERBEKE, professor aan de VUB en coördinator van de studie ‘Technologische ontwikkelingen en hun impact op milieu en energie’: "Uit de studie blijkt dat elektrische voertuigen twee keer minder impact hebben op de klimaatverandering dan voertuigen met een verbrandingsmotor. Auto’s met een dieselmotor stoten het meeste fijnstof uit. Met de modal shift is een snelle overgang naar transport met een lage uitstoot dus van belang voor alle Brusselaars.

Dankzij de doelstellingen die door de Europese Commissie aan de fabrikanten worden opgelegd, blijft het aanbod van voertuigen met een lage uitstoot groeien. Uit de studie ‘Sociaaleconomische impact’ blijkt dat de geleidelijke afschaffing van voertuigen met verbrandingsmotoren tegen 2035 geen negatieve impact zal hebben voor de gezinnen. Dit is mogelijk dankzij de evolutie naar meer betaalbare prijzen en de ontwikkeling van een markt voor tweedehandsauto's met een lage uitstoot, en vooral als alle duurzame mobiliteitsoplossingen worden ontwikkeld. ​ De overgang naar een koolstofarme mobiliteit brengt de nodige uitdagingen met zich en vraagt dus om innovatie. ​ Ze moet samengaan met ondersteunende maatregelen. Deze zijn van essentieel belang om het voor iedereen mogelijk te maken om een duurzame manier van reizen te vinden die bij hem/haar past.


Meer informatie over deze studies kan u terugvinden op de website van Leefmilieu Brussel en op de LEZ-website.

Voor meer informatie of om in contact te treden met de experten die de studies hebben uitgevoerd, kunt u contact opnemen met:

 

Pascale Hourman
Pascale Hourman Porte-parole, Bruxelles Environnement

 

 

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
havenlaan, 86C/3000 B
1000 Brussel