LIFE RIPARIAS uit de startblokken: 7 miljoen euro in de strijd tegen invasieve uitheemse soorten in België

LIFE RIPARIAS uit de startblokken: 7 miljoen euro in de strijd tegen invasieve uitheemse soorten in België

Regio’s met vereende krachten tegen grensoverschrijdende uitdaging

PERSBERICHT, 25 augustus 2021

Invasieve Uitheemse Soorten (Invasive Alien Species - IAS) gelden wereldwijd als een belangrijke bedreiging van de biodiversiteit. LIFE RIPARIAS werd in het leven geroepen om dit probleem op het hele Belgische grondgebied te tackelen.

Opzet van het project is de komende 6 jaar IAS beter te beheren. LIFE RIPARIAS richt de aandacht op verschillende invasieve planten en rivierkreeften in en rond rivieren en vijvers. De rivierbekkens van de Dijle, Zenne en Mark fungeren als pilootlocatie.

Op de Europese lijst van zorgwekkende IAS staan momenteel 66 soorten, waarvan 12 planten- en 3 rivierkreeftensoorten die in België aan een stevige opmars bezig zijn of die weldra kunnen inzetten. Het project focust op die laatste, maar zal later ook andere soorten in het vizier nemen die op een Belgische waarschuwingslijst komen te staan. We beperken ons hier tot enkele voorbeelden: Berenklauw rukt op ten koste van de inheemse plantensoorten en kan bij contact met de huid ernstige brandwonden veroorzaken. Op verschillende plaatsen werd de rode rivierkreeft gespot; die soort is niet alleen problematisch voor onze inheemse rivierkreeft, maar bij uitbreiding ook voor waterplanten, amfibieën en vissen. De waterteunisbloem groeit zo snel dat ze in geen tijd het hele wateroppervlak inpalmt en inheemse waterplanten en dieren verdrijft.

Story image

Daarom moeten er absoluut kostenefficiënte beslissingen worden genomen op basis van de beste beschikbare evidence en beheerspraktijken voor soorten die zich reeds op grote schaal hebben verspreid of aan hun opmars bezig zijn. Cruciaal voor dit project is dat de drie Belgische gewesten nauw samenwerken, want IAS kennen geen geografische grenzen. Naast overheid en academische wereld scharen ook vele verenigingen zich achter dit project. Voor een maximale doeltreffendheid zullen toezicht en beheersactiviteiten worden gecoördineerd.

De actieve betrokkenheid van en samenwerking tussen beleidsmakers, terreinbeheerders en het grote publiek zijn voor het welslagen van dit project essentieel. Er komen informatiebrochures en best practice beheerrichtlijnen die identificatie en beheer op het terrein moeten vereenvoudigen. Ook staan er informatie- en trainingssessies gepland om de kennis zo breed mogelijk te verspreiden. Tot slot rekenen we ook op vrijwilligers: alle hulp is welkom!

Dit innovatieve project kwam tot stand dankzij de cofinanciering van de Europese Unie en de drie Belgische gewesten met een geschat totaal budget van 7 miljoen euro. LIFE RIPARIAS is mogelijk gemaakt door de financiering van het EU LIFE programma1 Nature and Biodiversity. De Belgische overheden bundelen hun krachten in het LIFE RIPARIAS project (Reaching Integrated and Prompt Action in Response to Invasive Alien Species) om - over gewestgrenzen - invasieve uitheemse soorten in en rond rivieren en vijvers optimaal te beheren. Dit project werd mogelijk dankzij de cofinanciering van de Europese Unie in het kader van het LIFE Programma 1. Raadpleeg voor bijkomende informatie de website van LIFE RIPARIAS.

 

 

1 https://cinea.ec.europa.eu/life_en

 

Foto 1. Reuzenberenklauw.jpg 3 MB Foto 2. Rode rivierkreeft.jpg 665 KB Foto 3. Vijver overwoekerd door waterteunisbloem.jpg 2 MB Foto 4. Beheeracties op een site overwoekerd met waternavel.jpg 2 MB

 


Meer info

Story image
Story image

 

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
havenlaan, 86C/3000 B
1000 Brussel