Lage-emissiezone: het Brussels wagenpark krijgt een nieuwe aanblik

Lage-emissiezone: het Brussels wagenpark krijgt een nieuwe aanblik

PERSBERICHT, 26 oktober 2021

De LEZ vermindert de verontreiniging die wordt veroorzaakt door het vervoer en draagt bij tot de verbetering van de luchtkwaliteit. Dat is de voornaamste conclusie van de monitoring 2020, die vandaag wordt gepubliceerd door Leefmilieu Brussel.

Volgens het Europees Milieuagentschap veroorzaakt de luchtverontreiniging elk jaar 9000 vroegtijdige overlijdens in België, waarvan ongeveer 1000 enkel en alleen in Brussel. Ze veroorzaakt met name ademhalings- en hart- en vaatziekten, en is verantwoordelijk voor aanzienlijke economische kosten voor de samenleving (medicatie, ziekenhuisopnames, arbeidsverzuim). De luchtvervuiling verminderen is dus een uitdaging voor de volksgezondheid. Zoals in talrijke andere grote steden werd daarom in Brussel een Lage-emissiezone ingevoerd om dit probleem te bestrijden en de verontreinigende emissies afkomstig van de transportsector te verminderen.

Het wegvervoer is immers een van de voornaamste uitstoters van atmosferische polluenten in het Brussels Gewest. Het is de belangrijkste bron van stikstofoxiden (NOx) en black carbon (BC) die door het Gewest worden uitgestoten en een van de belangrijkste veroorzakers van de uitstoot van fijnstof. Terwijl de gezondheidscrisis en de opeenvolgende quarantaines een grote impact hebben gehad op het verkeer en dus op de luchtkwaliteit in 2020, draagt de LEZ, door het weren van de meest vervuilende voertuigen, ook bij tot de verbetering van de luchtkwaliteit en dus tot de gezondheid van de Brusselaars.

Voornaamste vaststelling: de LEZ blijft de aanblik van het wagenpark wijzigen. Het aantal vervuilende voertuigen in het verkeer is aanzienlijk gedaald. Zo is het aandeel van dieselvoertuigen met Euronorm 3, die sinds 1 januari 2020 verboden zijn, in 1 jaar tijd met 85% gedaald. Globaal gezien daalde het aandeel van de dieselwagens in omloop eind 2020 onder de 50%, in vergelijking met 62% vóór de invoering van de LEZ. Deze daling is in het voordeel van benzine- en hybridevoertuigen.

Percentage auto’s op de weg per motortype

Story image

Deze wijziging van het wagenpark heeft een positieve impact op de uitstoot van atmosferische polluenten veroorzaakt door het vervoer in Brussel en dus op de luchtkwaliteit. Er werden ramingen uitgevoerd om een onderscheid te kunnen maken tussen deze impact en die van de gezondheidscrisis. Daaruit blijkt dat bij een gelijkblijvende mobiliteitssituatie (hetzelfde aantal afgelegde kilometers) de wijziging van het wagenpark tussen juni 2018 en oktober 2020 zou hebben toegelaten om de uitstoot van:

  • NOx met 9%
  • PM2.5 met 17%
  • Black Carbon met 38% te verminderen. Deze sterke daling wordt verklaard door het verbod op de oudste dieselvoertuigen, die de bron zijn van een groot deel van deze emissies.

Aangezien de gezondheidscrisis heeft geleid tot een daling van het verkeer en dus van het aantal afgelegde kilometers, waren de emissiereducties in 2020 in werkelijkheid veel groter.

Nieuwe fases

De verandering in het wagenpark die als gevolg van de komende LEZ-fases wordt verwacht, zou de emissies die door het vervoer worden veroorzaakt sneller moeten laten dalen. Tegen 2025 zou het Brussels Gewest zo de uitstoot van NOx en black carbon afkomstig van het wegvervoer dankzij de LEZ met respectievelijk 66% en 86% kunnen laten dalen. ​

Vanaf 1 januari 2022 zullen dieselauto's, -bussen en -bestelwagens met Euronorm 4 verboden zijn in het Brussels Gewest. Dit is een belangrijke stap omdat dit de laatste voertuigen zijn die geen roetfilter hebben. Hoewel zij slechts 10% van het wagenpark vertegenwoordigen, zijn personenwagens en bestelwagens met Euronorm 4 bijzonder vervuilend. Zij zijn bv. alleen al verantwoordelijk voor 30% van de PM2.5-emissies afkomstig van het vervoer. Leefmilieu Brussel zal vanaf 1 november een nationale sensibiliseringcampagne voeren om aan deze nieuwe fase te herinneren.  

Meer informatie op de website van de LEZ .

 


De invoering van de LEZ is het resultaat van de samenwerking tussen verschillende administraties en actoren: Leefmilieu Brussel, Brussel Fiscaliteit, Brussel Mobiliteit, het Centrum voor Informatica en Brussel Preventie en veiligheid.

 

Pascale Hourman
Pascale Hourman Porte-parole, Bruxelles Environnement

 

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
havenlaan, 86C/3000 B
1000 Brussel