De samenstelling van het Brussels Comité van Klimaatdeskundigen is afgerond

De samenstelling van het Brussels Comité van Klimaatdeskundigen is afgerond

De onafhankelijke instantie gaat aan de slag

PERSBERICHT, 6 mei 2022

De samenstelling van het Comité van Klimaatdeskundigen, dat werd opgericht bij de Raad voor het Leefmilieu, is gekend. De Brusselse regering heeft gisteren de ledenlijst vastgelegd ​ na een onafhankelijke selectieprocedure. Het Comité van Klimaatdeskundigen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal worden voorgezeten door Léo Van Broeck, mede voorgezeten door Louise Knops en is samengesteld uit Cathy Macharis, Sébastien Yasse, Rozemien De Troch, Jean-François Bastin, Julien Blondeau et Quentin Jossen. De leden worden benoemd voor een mandaat van 5 jaar.

42 mensen reageerden op de kandidatenoproep die in december 2021 werd gelanceerd. Een jury, bestaande uit leden en de voorzitter van de Raad voor het Leefmilieu, maakte ​ vervolgens een selectie en er werd een dubbele lijst van 16 kandidaten aan de regering voorgelegd.De regering heeft nu een besluit genomen over de samenstelling van dit Comité.

De klimaatkwestie raakt alle onderdelen van onze samenleving. De klimaatordonnantie bepaalt dat het Comité moet bestaan uit 6 tot 8 experten uit een vakgebied dat betrekking heeft op ten minste één van de volgende domeinen: klimatologie, luchtkwaliteit en mobiliteit, economie en ondernemingen, technologieën, sociale en gedragsaspecten in verband met de klimaattransitie, energie, duurzame steden en ruimtelijke ordening en biodiversiteit. Er wordt ook gezorgd voor een evenwicht inzake gender en taal, overeenkomstig de geldende gewestelijke bepalingen.

Nu het Comité is opgericht, kan het aan de slag gaan. Zijn belangrijkste taak bestaat erin jaarlijks een verslag voor te leggen aan de regering en het parlement, waarin wordt nagegaan of de klimaatdoelstellingen op middellange en lange termijn door het gewestelijk overheidsbeleid al dan niet worden bereikt. Het is de bedoeling dat de evaluatie objectief, onafhankelijk en op wetenschappelijke gegevens gebaseerd is. Leefmilieu Brussel zal verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van de gegevens aan het Comité.

De oprichting van een dergelijke instantie heeft een drieledig doel:

  • de wetenschappelijke gemeenschap in staat stellen onpartijdige, wetenschappelijk gefundeerde adviezen uit te brengen;
  • objectieve informatie verstrekken voor politieke besluitvorming; 
  • de continuïteit van de Brusselse klimaatactie op lange termijn garanderen, ongeacht regeringswisselingen.

De oprichting van dit Comité versterkt de klimaatgovernance van het Brussels Gewest, naast de interadministratiewerkgroep, onder leiding van Leefmilieu Brussel, die belast is met de opstelling van het volgende Lucht-, Klimaat- en Energieplan van het Gewest.cOp die manier wil het Brussels Gewest de weg van de transitie naar een koolstofarme samenleving volgen en ambitieus inspelen op de Europese klimaatdoelstellingen en de engagementen die zijn aangegaan in het Akkoord van Parijs, door een rechtvaardig en proactief klimaatbeleid te voeren.

 


Pascale Hourman
Pascale Hourman Porte-parole, Bruxelles Environnement
Leo Van Broeck Voorzitter, Comité van Klimaatdeskundigen

 

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
havenlaan, 86C/3000 B
1000 Brussel