De meest vervuilende verwarmingstoestellen zullen geleidelijk verdwijnen in Brussel

De meest vervuilende verwarmingstoestellen zullen geleidelijk verdwijnen in Brussel

Leefmilieu Brussel en Homegrade begeleiden de Brusselaars

PERSBERICHT, 12 mei 2022

Vanaf 1 juni 2025 zal de installatie van al dan niet nieuwe stookolieketels in Brussel verboden worden. ​ Meer in het algemeen gaat het om ketels die werken met een vloeibare brandstof. En dit is nog maar een eerste stap. De Brusselse regering wil het gebruik ervan verbieden vanaf 2030 in de overheidssector en vanaf 2035 in alle andere sectoren. Dit is een belangrijke beslissing aangezien 10 tot 14% van de woningen in de hoofdstad met stookolie wordt verwarmd.

Deze maatregelen maken deel uit van Renolution, de renovatiestrategie voor de Brusselse gebouwen die het Gewest in staat moet stellen zijn klimaatdoelstellingen te halen. We herinneren eraan dat het Brussels Gewest zich in zijn Energie- en Klimaatplan ertoe verbonden heeft om tegen 2050 de koolstofneutraliteit te benaderen. Meer dan de helft van de broeikasgasemissies in Brussel is echter afkomstig van het energieverbruik in de bouwsector. Deze maatregelen zullen het Gewest ook bevrijden van zijn afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. ​

De afgelopen maanden en jaren zijn ook andere maatregelen genomen om de CO2-uitstoot en de uitstoot van fijn stof te verminderen.

  • Sinds 1 september 2021 is de installatie van kolengestookte verwarmings- en warmwatertoestellen verboden.
  • Sinds 1 januari 2019 mogen gasketels en gasboilers van het type B1 niet meer worden geïnstalleerd op individuele schouwen en op nieuwe collectieve schouwen.
  • Deze toestellen zijn de belangrijkste oorzaak van CO-vergiftiging in België. De installatie ervan is momenteel dus alleen toegestaan bij bestaande collectieve schoorstenen, in afwachting van een andere technische oplossing (tubering/voering van de schoorsteen, plaatsing van individuele schoorstenen...).

 

Alternatieven en premies

Er bestaan alternatieven. Denk maar aan warmtepompen, geothermische energie of zonne-energie. Deze systemen maken het mogelijk te verwarmen zonder ter plaatse fossiele brandstoffen te moeten gebruiken. De Brusselaars kunnen de Renolution-website raadplegen om te weten te komen welke premies beschikbaar zijn.

Burgers en professionals, met inbegrip van overheidsinstellingen, kunnen immers in aanmerking komen voor de RENOLUTION-premie om een woning te isoleren of oude verwarmingssystemen te vervangen. In januari jongstleden heeft de Brusselse regering de premies voor renovatie, gevels en energie samengevoegd en hervormd. Concreet zal elke kandidaat-renoveerder voortaan nog maar één contactpersoon bij het Gewest hebben voor zijn of haar premieaanvraag.

Ook het budget voor de premies is verhoogd tot 53,6 miljoen euro, alleen al voor het jaar 2022. Dit zal ten goede komen aan de Brusselaars, of het nu gaat om een gezin, een bedrijf, een school of een mede-eigendom: alle bouwheren zijn erbij betrokken.

Overheidsinstellingen kunnen in het raam van globale renovaties ook premies krijgen voor de installatie van een warmtepomp of andere koolstofvrije verwarming via de RenoClick-premie.

Mensen die hun verwarmingsketel moeten of willen vervangen, ook mede-eigenaars, worden daarom uitgenodigd contact op te nemen met een EPB-verwarmingsadviseur die vermeld staat op de website van Leefmilieu Brussel of met Homegrade dat hen gratis zal begeleiden en advies geven. Professionals kunnen contact opnemen met de Facilitator Duurzame Gebouwen. Er werd een specifieke fiche opgesteld om hen te informeren en er werd een brochure ‘Uw verwarmingssysteem verbeteren’ gepubliceerd om de werking van de installaties te optimaliseren.

 


Pascale Hourman
Pascale Hourman Porte-parole, Bruxelles Environnement

 

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
havenlaan, 86C/3000 B
1000 Brussel