Brusselaars ademden zuiverdere lucht in op de autoloze zondag

Brusselaars ademden zuiverdere lucht in op de autoloze zondag

De luchtkwaliteit en de geluidsomgeving verbeterden die dag

PERSBERICHT, 20 september 2021

Minder auto’s in de straten van het Brussels Gewest, een betere luchtkwaliteit. De autoloze zondag, het hoogtepunt van de Europese Week van de Mobiliteit, veranderde voor één dag opnieuw het aanzicht van de hoofdstad en had een gunstige invloed op de luchtkwaliteit en de geluidsomgeving.

Een gezondere lucht

De autoloze zondag leverde in het algemeen een verbetering van de luchtkwaliteit op, met een aanzienlijke daling van de concentraties van meerdere verontreinigende stoffen:

Story image

Verlaging van de gemiddelde concentraties van verontreinigende stoffen tijdens de autoloze zondag van 2021 in stedelijke omgevingen met een matige, sterke of zeer sterke invloed van het wegverkeer, en dit ten opzichte van een gemiddelde zondag en een gemiddelde weekdag.

De meest gebruikte verkeersassen van de hoofdstad werden het sterkst beïnvloed. Aan het meetstation Kunst-Wet bijvoorbeeld daalden de concentraties NO en NO2 met respectievelijk 82 en 86% tegenover een gemiddelde zondag. Er is een nog meer uitgesproken daling in vergelijking met een gemiddelde weekdag. De daling bedraagt dan respectievelijk 92 en 91%.

 

Een rustige stad

Wat de geluidsomgeving betreft, werd aan de verschillende meetstations in de buurt van ​ wegen een sterke daling van de achtergrondgeluidsniveaus gemeten.

Zo werden belangrijke dalingen waargenomen tegenover de zondag die het evenement voorafging:

  • Ze zijn zeer uitgesproken (meer dan 10dB(A)) voor de meetstations in de buurt van de autosnelwegen: aan de rand van de E411 in Oudergem en in de buurt van de E40 in Sint-Lambrechts-Woluwe. Het gaat daarbij om een vermindering van de akoestische druk met 90 %.
  • Ze zijn vrij uitgesproken (meer dan of rond 5 dB(A)) voor de meetstations aan de Houba de Strooperlaan in Brussel en de Willem Tellstraat in Sint-Gillis. Ofwel een daling van het achtergrondgeluid met 68 %.
  • Ze zijn minder uitgesproken voor de meetstation aan de Waversesteenweg in Oudergem. Ofwel een daling van het achtergrondgeluid met 50 %.

Deze belangrijke dalingen van de geluidsniveaus werden vastgesteld terwijl de invoering van de zone 30 in het Brussels Gewest op 1 januari jl. reeds een belangrijke invloed heeft gehad op de geluidsniveaus. Van 50 naar 30 km/u vermindert de geluidsoverlast door het wegverkeer met 50%.

 

De impact van het verkeer op de stad

De autoloze zondag vormt ook de gelegenheid om het belang te onderstrepen van de vervuiling door het wegverkeer en van de winst voor de luchtkwaliteit en de geluidsomgeving bij de (bijna volledige) afwezigheid van auto’s. De uitdaging is immens. Volgens het Europees Milieuagentschap veroorzaakt de luchtvervuiling in België, in 2018, 8.950 vroegtijdige overlijdens.Het gaat dus om een kwestie van volksgezondheid.

Het doel is dan ook de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen te verminderen, in het bijzonder van stikstofdioxide dat o.a. wordt geproduceerd door het transport. In 2019 is de jaarlijkse concentratie met gemiddeld 10 % verminderd tegenover 2018. Er is dus een positieve evolutie, maar er is nog ruimte voor verbetering.

 


Meer info:

Pascale Hourman
Pascale Hourman Porte-parole, Bruxelles Environnement

 

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
havenlaan, 86C/3000 B
1000 Brussel