901 toegekende milieuvergunningen in 1 jaar tijd in Brussel

901 toegekende milieuvergunningen in 1 jaar tijd in Brussel

De bescherming van de bevolking en haar leefomgeving staat centraal in de analyse van Leefmilieu Brussel

PERSBERICHT, 22 december 2020

901 toegekende vergunningen in 1 jaar tijd: dat is balans die Leefmilieu Brussel voor 2020 opmaakt. Het gaat zowel om milieuvergunningen voor professionals als voor particulieren. Het is een van de hoofdopdrachten van de overheidsdienst. De bedoeling is de bevolking en het leefmilieu te beschermen tegen de gevaren of de hinder die een project of een bestaande uitbating zou kunnen veroorzaken. De experten  van Leefmilieu Brussel moeten een evenwicht vinden tussen milieubescherming, de levenskwaliteit en het welzijn van de buurtbewoners en de economische activiteit in een stedelijke omgeving.

De milieuvergunning geeft de toelating voor de exploitatie van een activiteit die specifieke installaties (zogenaamde ‘ingedeelde inrichtingen’) omvat die een impact kunnen hebben op het leefmilieu of de buurt. Het doel is de burgers en het leefmilieu te beschermen tegen de gevaren, hinder of ongemakken die de uitbating van een gebouw met ingedeelde inrichtingen kan veroorzaken. Die toelating is 15 jaar geldig en kan worden verlengd.

In welke gevallen moet u een milieuvergunning aanvragen?

Milieuvergunningen zijn er zowel voor professionals als voor particulieren. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat het dus om een grote verscheidenheid aan sectoren. Het gaat onder meer over gsm-masten, asbestwerkzaamheden, grote vastgoedprojecten voor woningen en voor kantoren. Die 4 sectoren alleen al staan voor 82% van de afgeleverde vergunningen. De overige 18% zijn andere economische activiteiten:

  • de productie en bewerking van goederen of producten (bijvoorbeeld ateliers van bakkers, slagers, schrijnwerkers of metaalbewerkers);
  • distributie en diensten (handelszaken, tankstations, carwashes of carrosseriebedrijven, wasserijen);
  • openbare dienstverlening (scholen, woonzorgcentra);
  • sport- en cultuurprojecten.

Ook particulieren moeten een milieuvergunning aanvragen voor stookolietanks, verwarmingsketels of parkings van mede-eigendommen. 

Leefmilieu Brussel buigt zich over dossiers van grote omvang en technische dossiers.  De gemeenten staan in voor dossiers van kleinere installaties.

Dankzij de praktische gids voor milieuvergunningen kan u weten of er een milieuvergunning moet worden aangevraagd. In die gids staan de ingedeelde inrichtingen,  de documenten en de informatie die het dossier moet bevatten.

Evenwicht is het sleutelwoord

De experten van Leefmilieu Brussel moeten een evenwicht vinden tussen soms tegenstrijdige belangen. Tussen een economische activiteit en de rust van de buurtbewoners, tussen de noden van een collectieve voorziening en het leefmilieu van een wijk, waarbij het leefmilieu moet worden beschermd. De activiteiten of installaties kunnen verschillende soorten van hinder veroorzaken: de uitstoot van vervuilde lucht, geluidshinder, bodemverontreiniging, enz. Hiervoor moet de projectontwerper een effectenrapport voorleggen.

Om hun beslissing te kunnen nemen, analyseren de experten verschillende domeinen en de interacties tussen die domeinen:

  • de bevolking en de volksgezondheid;
  • de biodiversiteit (met bijzondere aandacht voor de Natura 2000-gebieden/natuurreservaten/bosreservaten);
  • het bodemoppervlak, de bodem, het water, de lucht, het klimaat, het energieverbruik en de geluidsomgeving;
  • materiële goederen, cultureel erfgoed en het landschap, met inbegrip van het gebouwenpatrimonium;
  • stedenbouw, globale mobiliteit en het sociaaleconomische domein.

In heel wat gevallen baseren de experten zich ook op een openbaar onderzoek, eenvormigheidsattesten en het advies van de brandweer. 

Soms worden er zeer strenge voorwaarden opgelegd. Zo dragen milieuvergunningen bij tot de totstandkoming van een duurzamere stad.

Voorbeelden uit de praktijk

Be-Here

De oude gebouwen van ‘Byrrh’, een beschermde industriële site nabij het kanaal, werden getransformeerd tot een activiteitenpool met de nieuwe benaming ‘Be-Here’. Sindsdien verwelkomt de site bedrijven die actief zijn op het vlak van duurzame voeding, circulaire economie of sociale economie. Activiteiten die mee voor de transformatie zorgen en die bijdragen tot een duurzamere stad.

De milieuvergunning geeft de toestemming voor de installaties die nodig zijn voor de uitbating van de brouwerij, de koekjesbakkerij, de conservenproductie, de bereiding van voedingsproducten en de distributie van bioproducten.

Dankzij de voorwaarden uit de milieuvergunning kunnen die installaties werken zonder negatieve gevolgen voor het leefmilieu en de buurt. De begeleiding van de projectleiders zorgde er bijvoorbeeld voor dat een oorspronkelijk geplande feestzaal er uiteindelijk niet kwam vanwege het te grote risico op geluidsoverlast voor de buurt.

PULSAR Materiaux

Deze onderneming voor bouwmaterialen bevindt zich aan het kanaal in Anderlecht, binnen de veiligheidsperimeter van de beschermde SEVESO-site van de firma Comfort Energy.

Bij de analyse van het dossier werd dan ook bijzondere aandacht besteed aan de veiligheid.  De aanvrager legde een risicoanalyse voor en hierdoor kwamen er specifieke uitbatingsvoorwaarden in de vergunning. Voorwaarden waren bijvoorbeeld een preventieplan dat moest worden opgesteld, de opleiding van 2 veiligheidsverantwoordelijken en evacuatieoefeningen die moeten plaatsvinden.

De milieuvergunning zorgt er dus voor dat de onderneming alle veiligheidsmaatregelen neemt om de risico's te beperken en de bevolking en het leefmilieu te beschermen, waarbij tegelijk de economische activiteit in de stad mogelijk blijft. 

 

Pascale Hourman
Pascale Hourman Porte-parole, Bruxelles Environnement
Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
havenlaan, 86C/3000 B
1000 Brussel